مديريت ايراني ... !

اين ياداشت را تقديم مي كنم به همه مديران ايراني ... !
برگرفته ازرازنو

مسابقه

يه روز يه تيمقايقراني ايراني تصميم مي گيرد كه با يك تيم ژاپني در يك مسابقه سرعت شركت كنند. هردو تيم توافق مي كنند كه سالي يك بار با هم رقابت كنند ....
هر تيم شامل 8 نفربود ...
در روزهاي قبل از اولين مسابقه هر دو تيم خيلي خيلي زياد تلاش مي كردندكه براي مسابقه به بيشترين آمادگي برسند .
روز مسابقه فرا مي رسد و رقابت آغازمي شود . هر دو تيم شانه به شانه هم به پيش مي رفتند و درحالي كه قايقها خيلي نزديكبه هم بودند ،تيم ژاپنيبا يك مايل اختلاف زودتر از خط پايان مي گذردو برنده مسابقه مي شود ...

بازيكن هاي تيم ايراناز اين شكست حسابي ناراحت مي شوند و با حالتي افسرده از مسابقه بر مي گردند ...

مسوولان تيم ايرانتصميم مي گيرند كاري كنند كه در رقابت سال آينده حتما پيروز بشند ؛ براي همين يكتيم آناليزور استخدام مي كنند براي بررسي علل شكست و پيشنهاد دادن راه كارها وروشهاي جديد براي پيروزي ...

بعد از تحقيقات گسترده،‌ تيم تحقيق متوجه اين نكته مهم شدند كه در تيم ژاپن ، 7 نفر پارو زن بوده اند ويك نفر كاپيتان ...

و خب البته در تيم ايران 7 نفر كاپيتان بوده اند و يك نفرپارو زن ...!!!

اين نتايج مديريت تيمرا به فكر فرو برد ؛ مديران تيم تصميم گرفتند كه مشاوراني را استخدام كنند كه يكساختار جديدي را براي تيم طراحي كنند ..

بعد از چندين ماهمشاوران به اين نتيجه رسيدند كه تيم ايران به اين دليل كه كاپيتان هاي خيلي زياد وپارو زن هاي خيلي كمي داشته شكست خورده ، درپايان بررسي ها مشاوران يك پيشنهاد مشخصداشتند : ساختار تيم ايران بايد تغيير كند !

از آن روز به بعد باارائه راه كار مشاورين تيم ايران چنين تركيبي پيدا كرد : 4 نفربه عنوان كاپيتان ، 2 نفر يه عنوان مدير ، ‌1 نفر به عنوان مدير ارشد و 1 نفر بهعنوان پارو زن (!!!) علاوه بر اين مشاورين پيشنهاد كردند براي بهبود كاركردپارو زن ، حتما يايد پاروزني با صلاحيت و توانايي بهتر در تيم به كارگرفته شود !

......

...........

ودر مسابقه سال بعد تيم ژاپن با دو مايل اختلاف پيروز مي شود ...!

بعد از شكست در دومينمسابقه ، مديران تيم كه خيلي ناراحت بودند در اولين گام خيلي سريع پارو زن را ازتيم اخراج مي كنند ، زيرا به اين نتيجه رسيدند كه پارو زن كارايي لازم را در تيمنداشته است .

اما در مقابل از مديرارشد و 2 نفر مدير تيم خود قدرداني مي كنند و جوايزي را به آنها مي دهند ، براياينكه اعتقاد داشتند كه آنها انگيزه خيلي خوبي را در تيم ايجاد كردند و در مرحلهآماده سازي زحمات زيادي كشيده اند ...

مديران تيم ايران درپايان به اين نتيجه رسيدند كه تيم آناليز كه به خوبي به بررسي دلايل شكست پرداختهبودند ، تيم مشاوران هم كه استراتژي و ساختار خيلي خوبي براي تيم طراحي كرده بودندو مديران تيم هم كه به خوبي انگيزه لازم را در تيم ايجاد ايجاد كرده بودند ، پسحتما يكي از دلايل اين شكست ها ، ناكارامدي ابزار و وسايل استفاده شده بوده است (!!!) و براي بهبود كار و گرفتن نتيجه در مسابقه سال آينده بايد وسايل استفاده شدهدر مسابقه را تغيير دهند ، در نتيجه :

تيم ايران اين روزها در حال طراحي يك " قايق " جديد است .... !!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
کوروش

۱ نقطه احساس تو اين نوشتت نبود