سلام

بابا هستم .یه چند وقتیه قناری بابا رفته مسافرت .سایت تعطیل مونده.منهم تنها موندم.

گفتم آپ کنم .از شما بپرسم وقتی تنها میمونین چی کار می کنین از تنهایی بیرون بیاین ؟

                                        بابا