خدایا کمکمون کن

کمک کن به همه بچه هایی که دست های کوچیکشون رو به طرف آسمون دراز می کنن و معصومانه دعا می کنند

کمک کن به پیرزنهای تنها که هیچ همدم و هم صحبتی ندارند

کمک کن به جوجه های کوچولو که آشیانه شونو گم کردن سردشونه مامانشون رو می خوان

کمک کن به همه مسافر هایی که تو راه موندن

خدایا کمکمون کن

ما همه مسلمون ها دست هامون رو بالا گرفتیم و یکصدا از ته دل می گیم ...

خدایا کمکمون کن