سلام

نظرتون در باره این شعر ؟

من آنم که در پای خوکان نریزم      مر این قیمتی در لفظ دری را

                                                              ناصر خسرو قبادیانی

                                        بابا