اینم شعر قشنگیه

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم        هیچ نه معلوم شدآه که من کیستم

موج  ز خود رفته ای تیز خرامید و  گفت        هستم  اگر  میروم گر  نروم  نیستم

                                         

                                                                    بابا