اینقدر با بابات لجبازی نکن یه ذره به حرفاش گوش بده