و اما بچه ها و بابا ها

 این بچه صبح به باباش گفته منو با ماشین ببر مدرسه باباش نبرده

این یکی با داداش کوچیکه همچین بفهمی نفهمی  کنتاکت کرده !

 واین هم داره همون داداش کوچیکه را تعلیمات ویژه میده.

  پس از گفتن نتیجه امتحان به بابا

قبل از گفتن نتیجه امتحان به بابا

 این یکی باباش زیر شلواری رو پشت و رو پوشیده داره تفریح می کنه

غذای بابا رو سوزونده

  رو مخ بابا راه رفتن

  اینم ستاره آسمون بابا

                                                      بابا