در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

      

                              چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

                                                بابا