سلام

می دونین عشق یعنی چی

ع - علاقه

ش -شدید

ق -قلبی

                                    بابا