وقتایی که خیلی بهم خوش می گذره، دلم می خواد خودمو عذاب بدم تا از میزان خوشی کاسته بشه.

الآن هم داشتم تابناک می خوندم و سرافراز از این سوهان روح بیرون اومدم.

کاش دستم می رسید باعث و بانیشو خفه می کردم.

http://www.tabnak.com/nbody.php?id=107246

http://www.tabnak.com/nbody.php?id=107432

http://www.tabnak.ir/fa/news/166294/تحریم-26-آمریکایی-از-سوی-ایران