من در اصفهانم

               تهران بودم بیشتر حالمو می پرسیدید