سلام

این حکایت رو بخونین

در سال ۱۷۷۸ ولتر که روزگهر پیری خود را می گذراند به پاریس رفت تا نمایشنامه خود را به نام (ایرن) بر روی صحنه ببیند.گروه بسیاری از مردم به استقبال او آمدند. در میان آنها بنیامین فرانکلین فیزیکدان معروف در حالی که فرزند خود را در آغوش داشت از میان جمعیت خود را به ولتر رساند.ولتر دستی به سر و صورت پسر کشید و گفت:  خود را وقف خدا و آزادی کن

                             و این سخن جاودانه باقی ماند

                                                                                                     بابا