دیشب قبل از خواب مسواک زدی

              و برای اولین بار جوراب هایت را هم خودت شستی

دست هایت زیر آب سر گز گز می کند و تو به خود می گویی

فردا روز بزرگی است

             وکسی صدای تو را نمی شنود

تو به تنگ آمده ای

             و کسی این را نمی داند

وارد سالن می شوی

با خشم

              با حس انتقام

                             و صدایی از دور دست تو را می خواند

و تو می دانی وقتی کسی چرت و پرت می گوید باید اعتراض کنی

من و تو از کودکی آموخته ایم که اعتراض کنیم

             اگر نه خبرنگار نمی شدیم *

کفش هایت را در می آوری ...

             اصلآ نگران نباش

                             دیشب جوراب هایت را شسته ای

چشم هایت را می بندی و کفشت را پرتاب می کنی

                             و او جا خالی می دهد*

دوباره دوباره دوباره

         هنوز یک کفش دیگر باقی مانده ...

نه ! باز هم نشد

ولی تو حرفت را زدی

              همین مهم است.

و به قول مهدوف *

             در جهان معروف شدی

حالا همه جا حرف از توست

              در نیکاراگویه و ونزویلا

                           شاید هم لبنان

                                   و حتی در دور دست ها

و کودکان هم "پرتاب کفش به بوش" بازی می کنند.*

و تو در کنج زندان

           به آن روز می اندیشیدی که شبش جوراب هایت را شستی

و من اینجا به این می اندیشم که هیچ گاه با مهمان این کار را نکنم*

          حتی اگر چرت و پرت زیاد بگوید

* 1: یه لحظه احساس همدردی با مجرم منو وادار به ارایه اراجیف کرد و خودم رو در مقام یک همکار تصور نمودم.

* ٢:به علت پیدا نشدن لغت مناسب لفظ امروزی جایگزین لفظ کهن شد و خدشه ای به لحن حماسی شعر وارد آمد.

* ٣: بر وزن مفعول . همون مورد هدف واقع شده. منظورم جرج بوشه دیگه.

* ۴:بازی رو تو اینترنت دیدین ؟ همون که باید با کفش بزنین فک بوش رو پیاده کنین.

* 5: شرمنده دیگه . می دونم خیلی نا میزون شد.