غروب که برگشتیم خواهر دوستم عاشق دوست دیگرم بود و خواهر من عاشق هیچکدام نبود و دوستم عاشق خواهرم بود و دوست دیگرم عاشق خواهر دیگرم بود و خواهر او که پهلوی من نشسته بود سوگند یاد کرده بود که دیگر عاشق نشود اما می نمایاند که دلش میخواست دوست دیگرم عاشقش شود او که پهلوی من نشسته بود و الآن در برگشتن باز هم پهلوی من بودخاموش بود همچنان خاموش بود و تنها کسی بود که نگفته بود و ندانسته بود عاشق کیست و من اکنون عاشق او شده بودم و هیچ یک از ما بیش از سیزده سال نداشت

                                                         عشق سال های سبز

                                                             ابراهیم گلستان