تو شیرینی فروشی سوژه بهتر از کلاه بوقی هم پیدا می شه ؟؟؟

ما که پیدا نکردیم .